Klantenservice

 

Veelgestelde vragen bij Zzzlapen.nl. 
 

Heeft u vragen over ons bestelproces of producten? Of heeft u vragen over slaapbenodigdheden in het algemeen? Wellicht heeft u een probleem en zoekt u naar een oplossing?
Mocht uw antwoord er niet tussen staan, dan stellen wij het op prijs wanneer u een mail stuurt naar: 

info@zzzlapen.nl Of bel met:0612354824


U vindt hier antwoorden op vragen over:
Bestellen, leveren en alles wat daarbij hoort.
Informatie over producten, soorten schuim en waar u op moet letten bij uw aankoop.
Problemen/uitdagingen en de bijbehorende oplossing.

Bestellen, levering en herroepingsrecht


Vragen over bestellingen:

Kan ik zelf een leverdatum aangeven?

Ik wil graag dat mijn bestelling in een ander land afgeleverd wordt. Is dit mogelijk?

Waar kan ik jullie algemene voorwaarden vinden?

Vragen over het recht van retour:

Kan ik mijn bestelling retour doen?

Wat zijn de voorwaarden voor retourneren van de bestelling?

Wat als de matras die ik bestelt heb niet past?

Vragen over veilig betalen:

Hebben jullie een beveiligde betaalmethode?

Zijn jullie aangesloten bij een keurmerk?

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

 

Producten


Matrassen:

Wat zijn de verschillende soorten schuim?

Wat is een HR gehalte (bij koudschuim)?

Welk type matras is geschikt voor mij?

Matrassen op maat:

Welke soorten en maten matrassen kunnen jullie leveren?

Als ik een matras bij jullie bestel en deze past niet? Kan ik deze omruilen?
 

Probleem en oplossing


Matrassen:

Wij hebben twee matrassen in ons bed. Alleen nu ontstaat er een gat tussen. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?

Mijn matras ligt door. Hoe los ik dat op?

Kan ik een topper op mijn matras leggen?

Boxspring:

Ik heb een boxspring en de matrassen schuiven nogal. Wat kan ik hier aan doen?

Mijn mee gestoffeerde matrassen liggen door. Kan ik een nieuwe matraskern in mijn hoes kopen?

 

 

 

 

 

 

Bestellen, levering en herroepingsrecht


Vragen over bestellingen:

Zie ook:

Kan ik zelf een leverdatum aangeven?

Ik wil graag dat mijn bestelling in een ander land wordt afgeleverd. is dat mogelijk?


Waar kan ik jullie algemene voorwaarden vinden?
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor de producten van www.ZZZlapen.nl. Voor de webwinkel en overige producten aangekocht via de site.

downloadbare versie: Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ZZZlapen.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt op persoonlijke titel of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met ZZZlapen.nl;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de koper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ZZZlapen.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ZZZlapen.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  

Artikel 2 – Identiteit van ZZZlapen.nl

vof slaapopmaat.nl

Www.ZZZlapen.nl

Bezoekadres:

Nieuwe Markt 6

8102 CG Raalte (postadres)
en
Morsweg 5
7461 AG Rijssen

Telefoon: 06-12354824

E-mailadres: info@zzzlapen.nl

KvK-nummer: 61915882

BTW-identificatienummer: NL854546881B01

  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en bestellingen van ZZZlapen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ZZZlapen.nl en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ZZZlapen.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5.  Indien zich een situatie voordoet welke niet in deze voorwaarden is benoemd zal tussen koper en ZZZlapen.nl in alle redelijkheid naar een oplossing worden gezocht. Indien er onduidelijkheden bestaan over de inhoud  van deze voorwaarden kan koper zich richten tot ZZZlapen.nl.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is in overeenstemming met de koper en ZZZlapen.nl tot stand gekomen en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
 3. Alle beeldmateriaal en informatie op de webshop en website is indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten maar ZZZlapen.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de echte kleuren van de producten. ZZZlapen.nl is niet gebonden een product te leveren conform de fouten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs is inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het  herroepingrecht is niet van toepassing op de producten of diensten welke special voor de koper vervaardigd zijn, en voor producten die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de wijze waarop de koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZZZlapen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ZZZlapen.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal ZZZlapen.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ZZZlapen.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ZZZlapen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ZZZlapen.nl zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het postadres van de vestiging van ZZZlapen.nl waar de koper met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ZZZlapen.nl deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Indien ZZZlapen.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Overeenkomst tussen ZZZlapen.nl en koper wordt opgeschort, ontbonden of beëindigd wanneer koper zich niet houd aan de algemene voorwaarden, indien koper komt te overlijden of na wederzijds goedkeuren van 1 van voorgenoemde opties.
 13. Op de website van ZZZlapen.nl worden diverse betalingsmethoden aangeboden. Koper wordt verzocht middels deze betalingsmethoden het bedrag van de bestelling te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen koper en ZZZlapen.nl.
 14. ZZZlapen.nl houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel annuleren binnen 5 dagen na de bestelling indien een product niet meer op voorraad of leverbaar is. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Koper heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van koper naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien koper gebruik maakt van herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ZZZlapen.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan koper contact met ons opnemen via 
 2. Het modelformulier kan worden opgevraagd via  en wordt beschikbaar gesteld op de website van ZZZlapen.nl.
 3. Het verschuldigde orderbedrag als bedoelt in artikel 6 lid 1 wordt alleen terugbetaald als het goed door ZZZlapen.nl in ontvangst is genomen of als de klant redelijkerwijs kan aantonen dat het goed retour gezonden is.
 4. Wanneer het product niet voldoet, door bijvoorbeeld fabricagefouten of ondeugdelijkheid kan hij aanspraak maken op zijn herroepingsrecht of garantie.
 5. Indien niet binnen gestelde termijn gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan ZZZlapen.nl bij de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Zie voor de kosten ZZZlapen.nl of neem contactmet ons op.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal ZZZlapen.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat bekend is gemaakt dat koper het product terugzend, terugbetalen op de rekening waarmee ook de koop is gedaan.
 3. Terugbetaling zoals gesteld in voorgaande lid geschied alleen wanneer het product in bezit is van ZZZlapen.nl of koper zeer aannemelijk heeft gemaakt dat het product reeds is verzonden.
 4. Indien door ZZZlapen.nl is vastgesteld dat koper verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen wordt een waardevermindering vastgesteld. Deze, door ZZZlapen.nl vastgestelde, waardevermindering wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door ZZZlapen.nl alleen worden uitgesloten indienZZZlapen.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. a)     die door ZZZlapen.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 4. b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. d)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ZZZlapen.nl geen invloed heeft;

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan ZZZlapen.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ZZZlapen.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ZZZlapen.nl dit bedongen heeft en:
 5. a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. b)    de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. ZZZlapen.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door ZZZlapen.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ZZZlapen.nl jegens koper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. ZZZlapen.nl doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren, een afwijking van maximaal 2 cm per zijde ( 1x breedte, 1x lengte) is normaal en koper kan hiervoor bij ZZZlapen.nl geen reclame of klacht indienen. Door te bestellen bij ZZZlapen.nl is koper op de hoogte van deze voorwaarde. 
  De hoogte van de matras is bij benadering en kan bij afritsbare matrassen eventueel maximaal 1,5 cm afwijken.
 4. Op de garantieduur die wij geven en die bij de producten in  vermeld zijn en/of staan gelden de volgende regels:
  - Gewichtsklasse van de gebruiker dient overeen te komen met de max. gewichtsklasse van het matras;
  - Er wordt een voor de matras geschikte bedbodem gebruikt welke in goede staat verkeerd;

       - De maximale afstand tussen de latten is 3 cm;
- Bij een gaatjesboard bodem, spiraalbodem of ongeschuurde latten: matras beschermen met matrasbeschermer        op bedbodem;
- Bovenzijde matras beschermen met een degelijke matrasbeschermer en hoeslaken;
- Er mag niets uitsteken op de bedbodem of op andere wijze zodat het matras kan induwen/beschadigen; 

        - Oneigenlijk gebruik van het product is voor rekening van de koper. 

 1. Indien de verkeerde maat besteld is worden kosten in rekening gebracht om het goed te herstellen en/of om te ruilen. Afhankelijk van de maat/soort en levering per post/transporteur.
  In overleg zullen wij u een passende aanbod doen toekomen.
 2. Koper dient bij ontvangst van producten direct te controleren of geleverd product aan de opgegeven specificaties, met inachtneming van de marge zoals genoemd in artikel 10 lid 3, voldoet. Indien product ondeugdelijk is moet de koper dit binnen 7 dagen melden bij ZZZlapen.nl. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. ZZZlapen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ZZZlapen.nl het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen op de rekening waarmee ook de koop gedaan is.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ZZZlapen.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ZZZlapen.nl.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij ZZZlapen.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7.   Koper is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig doorgeven van het leveringsadres. Indien geen juiste, volledige of niet tijdig de adresgegevens zijn verstrekt Behoud ZZZlapen.nl zich het recht om de bestelling niet te accepteren, te ontbinden of uit te stellen.
 8. ZZZlapen.nl houd zich het recht voor een bestelling welke meerdere producten bevat te wachten met verzending tot alle producten tezamen verstuurd kunnen worden. Tenzij nadrukkelijk anders met de koper overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voor of tijdens bezorging van het goed.
 2. Bij de verkoop van producten aan koper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ZZZlapen.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft ZZZlapen.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Kosten voor incasso, wettelijke rente e.d. zijn voor de koper.
 6. Zolang de producten niet betaald zijn blijft ZZZlapen.nl eigenaar van de producten.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. ZZZlapen.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ZZZlapen.nl, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij ZZZlapen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ZZZlapen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. ZZZlapen.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke buiten haar schuld is ontstaan.
 2. Voor schade aan producten tijdens levering, montage of andere werkzaamheden is ZZZlapen.nl slechts aansprakelijk voor een bedrag niet hoger dan de bestelling.
 3. Voor materiele schade ontstaan anders dan aan geleverde producten is ZZZlapen.nl verzekerd. Koper dient direct kenbaar aan ZZZlapen.nl te maken dat de schade is ontstaan.
 4. Voor schade als gevolg van gemiste besparingen, gevolgschade, overmacht e.d. is ZZZlapen.nl niet aansprakelijk.
 5. Overmachtssituaties zijn als volgt, maar niet gelimiteerd tot:
 6. a) externe bezorging staakt of raakt de levering kwijt.
 7. b) ZZZlapen.nl heeft een ongewoon voorval waardoor levering staakt of uitgesteld wordt.
 8. c) extreme weersomstandigheden.

 

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

Op website, social media en in de winkel van ZZZlapen.nl worden logo’s, afbeeldingen en informatie gebruikt. Deze afbeeldingen en informatie zijn intellectueel eigendom van ZZZlapen.nl of haar leveranciers of zakenpartners. Het is niet toegestaan afbeeldingen en informatie te kopiëren, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken tenzij een duidelijke bronvermelding getoond wordt of schriftelijk toestemming is ontvangen van ZZZlapen.nl.

 

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Vragen over het recht van retour:

Kan ik mijn bestelling retour doen?

U kunt uw bestelling retour doen. Er zijn echter uitzonderingen: 
Alle hygiënische producten en producten welke op maat worden gemaakt kunnen niet retour. U zou het zelf ook niet prettig vinden als uw kussen en/of matras al bij diverse andere klanten is geweest. 

Voor de matrassen op maat hebben wij een pasgarantie. 99% van onze matrassen past meteen. Valt u toch binnen die 1%? Dan wisselen wij ten spoedigste en kosteloos uw matras om voor eentje die wel past.

Hoe het retour sturen precies in zijn werk gaat kunt u hier vinden. 

Zie ook: 

Wat zijn de voorwaarden voor retourneren van de bestelling?

Wat als de door mij bestelde matras niet past?Wat zijn de voorwaarden voor retourneren van de bestelling?

Alle hygiënische producten en producten welke op maat worden gemaakt kunnen niet retour. U zou het zelf ook niet prettig vinden als uw kussen en/of matras al bij diverse andere klanten is geweest. 
Hoe het retour sturen precies in zijn werk gaat kunt u hier vinden. 

Zie ook: 

Kan ik mijn bestelling retour doen?

Wat als de door mij bestelde matras niet past?Wat als de matras die ik bestelt heb niet past?

Voor de matrassen op maat hebben wij een pasgarantie. 99% van onze matrassen past meteen. Valt u toch binnen die 1%? Dan wisselen wij ten spoedigste en kosteloos uw matras om voor eentje die wel past.

Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij gaan dan snel voor u aan de slag.  

Zie ook: 

Kan ik mijn bestelling retour doen?

Wat zijn de voorwaarden voor het retourneren van een bestelling?

 

Vragen over veilig betalen:

Hebben jullie een beveiligde betaalmethode?

Onze betalingen verloop allemaal via de beveiligde servers van onze partners. Daarnaast versleutelen we alle gegevens welke via zzzlapen.nl verstuurd worden. Dit gebeurt middels SSL. 

SSL staat voor Secure Sockets Layer en versleutelt het dataverkeer tussen onze website en haar bezoekers. We gebruiken de derde versie van SSL die eigenlijk Transport Layer Security (TLS) heet. Het is een encryptieprotocol voor de authenticatie en beveiliging van gegevens die via het internet worden verzonden. SSL vormde de basis voor TLS, maar de naam SSL wordt echter nog altijd gebruikt als het gaat om het beveiligen van de internetverbinding.

zzzlapen.nl maakt gebruik van extended validation. Dan wordt expliciet gekeken of het bedrijf correct bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Deze uitgebreidere controles lichten vrijwel alle aspecten van het bedrijf door. Een grote groene balk met de bedrijfsnaam wordt zichtbaar voor de domeinnaam in de adresbalk van de browser.  Zzzlapen.nl is een initiatief van www.slaapopmaat.nl. Vandaar dat u deze bedrijfsnaam in de groene balk ziet staan.


Zie ook:

Zijn jullie aangesloten bij een keurmerk?

Zzzlapen.nl is aangesloten bij de stichting Webwinkel Keur. Webwinkel Keur is het keurmerk dat meer transparantie en veiligheid brengt in de markt van het online winkelen. Zij zorgen ervoor dat webwinkeliers eerlijk en transparant beoordeeld worden en u kunt uw ervaringen met een webwinkel delen. Op deze manier worden webwinkels zowel door U als door webwinkel Keur beoordeeld. Dubbele zekerheid dus!

Zie ook:

Hebben jullie een beveiligde betaalmethode?

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Wij zijn heel zorgvuldig met uw gegevens. In onze privacy policy kunt u precies lezen wat we wel en niet met uw gegevens doen.
Onze privacy policy staat hier


Producten


Matrassen:

Wat zijn de verschillende soorten schuim?

Er zijn veel verschillende soorten schuim. Elke soort draagt op een andere manier bij aan uw slaapcomfort. Hieronder worden de verschillende types weergegeven met hun unieke eigenschappen:

Polyether (comfortschuim)

Koudschuim

Traagschuim

Latex

Van elke soort schuim bestaan verschillende kwaliteiten en combinaties.Er zijn verschillende diktes leverbaar. Belangrijk is dat de matras een goed corrigerend vermogen heeft. Dat betekent dat het zich goed aan moet passen aan het lichaam en dat deze op de juiste plaatsen de goede ondersteuning biedt. Wanneer u een matras voor een vouwwagen, caravan of voor thuis wilt bestellen is het belangrijk te weten welke dikte de matras heeft en hoe het corrigerend vermogen is. Ook is het voor de "matras op reis" belangrijk dat deze niet te zwaar is.

Is de toelichting hier niet bevredigend? Stel je vraag via mail of 0612879395

 

Polyether (comfortschuim)

Polyether, ook wel comfortschuim genoemd, is de goedkoopste soort schuim. Deze heeft weinig veerkracht en geniet een kortere levensduur dan andere soorten schuim. De kwaliteit van het schuim wordt uitgedrukt in soortelijk gewicht (SG). Als u een polyethermatras met als kenmerk SG40 koopt betekend dit dat deze matras 40 kg per kubieke meter schuim weegt. Dit heeft te maken met de hoeveelheid lucht die in de matras (of topmatras etc.) aanwezig is. Dit is voor een polyether matras een goede kwaliteit. Onafhankelijk van het SG-gehalte kan een polyether matras zo gemaakt worden dat deze wat stugger of wat slapper is. 

Qua eigenschappen laat polyether wat te wensen over. Het schuim is relatief goedkoop. Dit betekend ook dat door de gesloten celstructuur het slecht vocht opneemt en warm aanvoelt. Als u al warm bent in bed dan is een polyether matras niet aan te raden. Ook krijg je bij een polyethermatras eerder last van kuilvorming. Een polyethetmatras kunt u herkennen aan de regelmatige celstructuur. Deze matrassen hebben een beperkt corrigerend vermogen.

Polyethers zijn polymeren waarin meerdere ethergroepen voorkomen. Een polyethyleenoxide wordt gevormd uit een alcohol en het epoxide etheenoxide (oxiraan)

 

Bij gebruik van een meervoudige alcohol ontstaan polyolen. Deze wordt onder andere toegepast als een component van polyurethaan.

Koudschuim
Een hogere mate van comfort wordt geboden door een koudschuimmatras. Koudschuim vormt perfect naar uw lichaam en is een schuim met hoge comfort eigenschappen. Te verkrijgen van 30 tot 60 kg/m³.

De reactieve polyetherpolyol zorgt ervoor dat de veerkracht merkelijk hoger is dan bij conventionele schuimen. De celstructuur is open en zeer gedifferentieerd, en zal daardoor het vocht veel beter opnemen dan een polyethermatras. Het materiaal ademt ook veel beter. Een koudschuimmatras is een ideale flexibele en sterke matras die bij het opmaken van het bed makkelijk in het gebruik is. Het is een matras naar de laatste technologie. De hardheid van de matras is zeer goed afgestemd op de lattenbodem of boxspring. Deze matrassen zijn vrij van schadelijke stoffen.

Opmerkzaam van koudschuim is dat het brandvertragend is.

H.R. High Resilience (HR 30 tot HR 60)

Bij koudschuimmatrassen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 30, 40, 50, 55 en 60 HR. HR staat voor High Resilience of hoge veerkracht. Hoe hoger het soortelijk gewicht des te beter de matras zich naar uw lichaam vormt. Koudschuimmatrassen kennen een lange levensduur, maar de levensduur verschilt wel naar gelang het HR gehalte.

Eigenschappen van een koudschuim matras:

* goede conformiteit / de perfecte lichaamsondersteuning

* voelt niet warm aan

* goede vochtopname & ventilatie

* lange levensduur

* neem nooit een te dikke HR matras (max. 20 cm. hoog)

* matras zonder klachten


Traagschuim

Nasa foam of memory foam zijn de namen die men voor traagschuim gebruikt. Deze matrassen zijn bedoeld voor mensen met rug- of spierklachten, zijn drukverlagend dus optimaal voor mensen met gewrichtspijnen. Deze schuimsoort reageert op lichaamswarmte en wordt extra soepel. Er wordt een minimale tegendruk op het lichaam ervaren.

Het schuim reageert ook op de omgevingstemperatuur. Traagschuim heeft een dichte cellenstructuur, waardoor lichaamswarmte en lichaamsvocht redelijk wordt afgevoerd. Traagschuim is uitstekend te combineren met verstelbare matrasdragers. Doordat de matras drukverlagend is, is de bloedsomloop constant en daardoor blijft het lichaam warmer dus transpireert men meer, deze matras is daarom niet geschikt voor mensen die veel transpireren. Een voordeel is dat men wel minder draait tijdens de slaap

De matras tijk is ook een belangrijk onderdeel van ieder matras, en vooral voor een traagschuim matras. De tijk zorgt namelijk voor een goede vochtopname, temperatuur en ventilatie tussen de beslaper van de matras en het schuim.

Eigenschappen van een traagschuim matras:

* voelt gemiddeld in temperatuur

* redelijke vochtopname & ventilatie

* zeer goede conformiteit

* medisch matras

* niet geschikt voor mensen die veel transpirerenLatex
Latex of schuimrubber (cellulair rubber) kan van natuurlijke oorsprong zijn, maar wordt ook chemisch (uit aardolie) vervaardigd. Meestal is latex een mengeling van beide. Natuurlatex is afkomstig van melk uit de rubberboom (meestal uit Zuidoost-Azïe). Bij het vers afgetapt latex wordt ammoniak gevoegd en enkele keren gecentrifugeerd.

De gaten in latexschuim komen van holle pennen die bij productie op de mallen zijn gemonteerd, zodat bij het koken in 115 graden heet water (de vulcanisatie) dit water zorgt voor een gelijkmatige uitharding van het latexschuim.

In een matras worden zo dikkere en dunnere holle pijpen gebruikt om zones in de matraskern te maken die het schuim respectievelijk zachter of harder maken. Deze zones kunnen dan afgestemd worden op het verschillend gewicht van de lichaamsdelen die erop rusten. De grootste vernieler van matrassen met schuim is transpiratievocht. De matras vergeelt en gaat minder lang mee door de zuren en afvalstoffen in het zweet. Latex ventileert niet goed en neemt weinig vocht op. Van nature past het zich aan aan de temperatuur van het lichaam. In een koude ruimte voelt latex ook koud aan.Wat is een HR gehalte (bij koudschuim)?

H.R. High Resilience (HR 30 tot HR 60)

Bij koudschuimmatrassen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 30, 40, 50, 55 en 60 HR. HR staat voor High Resilience of hoge veerkracht. Hoe hoger het soortelijk gewicht des te beter de matras zich naar uw lichaam vormt. Koudschuimmatrassen kennen een lange levensduur, maar de levensduur verschilt wel naar gelang het HR gehalte.

Eigenschappen van een koudschuim matras:

* goede conformiteit / de perfecte lichaamsondersteuning

* voelt niet warm aan

* goede vochtopname & ventilatie

* lange levensduur

* neem nooit een te dikke HR matras (max. 20 cm. hoog)

* matras zonder klachtenWelk type matras is geschikt voor mij?

Iedereen is uniek. Sommige mensen kunnen overal op slapen en bij anderen komt de behoefte heel specifiek. Welke matras voor u geschikt is, is dan ook op afstand nooit met zekerheid te zeggen. Het gaat erom dat u lekker ligt. Een goede matras moet de juiste tegendruk geven. U heeft vast weleens gehoord dat zware mensen een stevige matras behoeven en lichte mensen een soepele. Dit blijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Met een koudschuimmatras voor in de caravan kunt u bijna niet fout gaan. Hier spelen meerdere factoren mee dan alleen een goed matras. Deze moet ook niet te zwaar en te duur zijn.

Een groot misverstand is ook dat een duurdere matras altijd beter is. Het gaat immers om uw persoonlijke behoefte. Heeft u meer vragen? Neemt u dan contact met ons op of kom proef liggen in de winkel bij onze partner Slaap op Maat. www.slaapopmaat.nl 

Zie ook: 

Welke typen schuim zijn er?Matrassen op maat:

Welke soorten en maten matrassen kunnen jullie leveren?

Alles. Als het om soorten en maten gaat kunnen wij alles maken en leveren. Staat uw specifieke soort of maat niet op de site? Stuur ons dan een bericht om te vragen naar de mogelijkheden. 

Als ik een matras bij jullie bestel en deze past niet? Kan ik deze omruilen?
Voor de matrassen op maat hebben wij een pasgarantie. 99% van onze matrassen past meteen. Valt u toch binnen die 1%? Dan wisselen wij ten spoedigste en kosteloos uw matras om voor eentje die wel past.

Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij gaan dan snel voor u aan de slag.  

Zie ook: 

Kan ik mijn bestelling retour doen?

Wat zijn de voorwaarden voor het retourneren van een bestelling?

 

Probleem en oplossing


Matrassen:

Wij hebben twee matrassen in ons bed. Alleen nu ontstaat er een gat tussen. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?

Een gat tussen de matrassen is vervelend. Hoewel de meeste goede matrassen bij normaal gebruik geen gat laten vallen,

is het mogelijk dat, in een tweepersoonsbed waar u allebei een eigen matras heeft, het het gebeuren dat u zich 's nachts ingraaft tussen de matrassen.

Dit kunt u tegengaan door het gebruik van een Pont D'amour oftewel liefdesbruggetje. U kunt weer fijn tegen uw partner aanliggen.

Een goede, maar iets duurdere oplossing, is het gebruiken van een topmatras

Denkt u er wel aan dat u wellicht tweepersoons hoeslakens en moltons wilt gebruiken.

Wanneer het gat ontstaat doordat uw matrassen schuiven kunt u ook onze boxspringgrips aanschaffen.Mijn matras ligt door. Hoe los ik dat op?

Als uw matras doorligt is er eigenlijk maar 1 oplossing. U bent toe aan een nieuwe matras. Het is een groot misverstand dat hiervoor een topdek bedoelt is. Wanneer uw matras doorzakt en u legt hier een topdek bovenop dan is deze met 3 - 6 maanden aan vervanging toe. Dit valt niet onder de garantie.
Kijkt u ook of uw matras is doorgezakt of zat het wellicht aan uw boxspring of bodem ligt. U kunt dit testen door de matras op de grond te leggen en hierop te gaan liggen. Ondertussen kunt u uw boxspring of bodem ook testen. 

Wanneer u een nieuwe matras op een doorgezakte bodem of boxspring legt bent u na enkele maanden ook weer aan een nieuwe matras toe.
Bent u niet helemaal zeker of uw matras is doorgezakt?  Wij rijden door heel Nederland en België. Maak een afspraak en wij komen vrijblijvend van een advies voorzien.

U kunt ons altijd mailen via info@zzzlapen.nl.

Bellen kan elke dag van 9:00 tot 21:00 via 0612354824.

Zie ook:

Kan ik een topmatras (topdek) gebruiken?
Dat kan altijd. Let erop dat uw matras niet is doorgezakt. U vernielt de topmatras wanneer u deze op een doorgezakte matras legt. 

Niet bij alle matrassen is een topmatras nodig. De meeste boxspringmatrassen behoeven wel een topmatras. Heeft u een goede kwaliteit matrassen gekocht? Dan is het aan uzelf of u een topmatras wenst. Voordelen van een topmatras zijn:

- U zult een hogere mate van comfort ervaren;
- Opmaken van een topmatras kost minder energie dan de grotere zwaardere matrassen;
- Een matras zal minder snel slijten wanneer u gebruik maakt van een topmatras.

Wanneer u een elektrisch verstelbaar slaapsysteem heeft is een traditionele topmatras niet handig. U kunt hiervoor een splittopper aanschaffen.

Zie ook:

Mijn matras zakt door. Wat kan ik daaraan doen?

Mijn mee gestoffeerde matrassen liggen door. Kan ik een nieuwe matraskern voor in de hoes kopen?
Dit is mogelijk. We moeten dan weten wat uw wensen zijn qua ligcomfort en budget. Tevens is het handig de maat van uw kern te weten (h x b x l). We kunnen u dan een passende offerte maken. Slaapt u met zijn tweeën in 1 bed? Dan is het wellicht handig om beide kernen gelijktijdig te vervangen. Kan ik een topper op mijn matras leggen?
Dat kan altijd. Let erop dat uw matras niet is doorgezakt. U vernielt de topmatras wanneer u deze op een doorgezakte matras legt. 

Niet bij alle matrassen is een topmatras nodig. De meeste boxspringmatrassen behoeven wel een topmatras. Heeft u een goede kwaliteit matrassen gekocht? Dan is het aan uzelf of u een topmatras wenst. Voordelen van een topmatras zijn:

- U zult een hogere mate van comfort ervaren;
- Opmaken van een topmatras kost minder energie dan de grotere zwaardere matrassen;
- Een matras zal minder snel slijten wanneer u gebruik maakt van een topmatras.

Wanneer u een elektrisch verstelbaar slaapsysteem heeft is een traditionele topmatras niet handig. U kunt hiervoor een splittopper aanschaffen.

Zie ook:

Mijn matras zakt door. Wat kan ik daaraan doen?

Mijn mee gestoffeerde matrassen liggen door. Kan ik een nieuwe matraskern voor in de hoes kopen?Boxspring:

Ik heb een boxspring en de matrassen schuiven nogal. Wat kan ik hier aan doen?
Als uw matrassen schuiven kunt u boxspringgrips aanschaffen. Dit zijn speciale matjes welke u tussen de matras en de boxspring kunt plaatsen. Daarmee zouden uw klachten verholpen moeten zijn. Deze boxspringgrips zijn niet bij alle boxsprings nodig. Heeft u een goede kwaliteit boxspring gekocht dan heeft u de matjes zeer waarschijnlijk niet nodig. Ook als uw topper teveel over de matrassen schuift kunt u gebruik maken van deze boxspringgrips.


Mijn mee gestoffeerde matrassen liggen door. Kan ik een nieuwe matraskern in mijn hoes kopen?
Dit is mogelijk. We moeten dan weten wat uw wensen zijn qua ligcomfort en budget. Tevens is het handig de maat van uw kern te weten (h x b x l). We kunnen u dan een passende offerte maken. Slaapt u met zijn tweeën in 1 bed? Dan is het wellicht handig om beide kernen gelijktijdig te vervangen. 

 

 

 

 

1 Contact
1.1 Kan ik iemand aan de telefoon krijgen?

Jazeker, Wij zijn elke dag via 06123454824 telefonisch bereikbaar van 9uur in de ochtend tot 21uur in de avond. Mocht het voorkomen dat het druk is dan wordt u altijd snel teruggebeld.

2 Bestellen en ontvangen
2.1 Wanneer krijg ik mijn bestelling in huis?

Op onze site staat aangegeven welke levertijd er op een product zit. U ontvangt uw bestelling uiterlijk op de laatste mogelijk dag van levering, tenzij een overmachtsituatie heeft plaatsgevonden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. U ontvangt tevens een Track & Trace code zodat u uw bestelling kunt volgen.

2.2 Kan ik zelf een leverdatum aangeven?

U kunt zelf aangeven wanneer u uw bestelling bezorgd wilt hebben. 
Dan kan dat op de volgende twee manieren:

1. U geeft in het opmerkingenveld aan op welke gewenste leverdatum u uw bestelling wenst te ontvangen. Deze optie is alleen mogelijk indien uw gewenste leverdatum verder in de toekomst ligt dan onze levertijd.

2. U stuurt een mail of belt met ons om te overleggen over de leverdatum. Samen komen we er uit.

Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt ons altijd mailen via info@zzzlapen.nl.

Bellen kan elke dag van 9:00 tot 21:00 via 0612354824.

2.3 Ik wil graag dat mijn bestelling in een ander land afgeleverd wordt. Is dit mogelijk?

Dit is mogelijk Bij ons bestelproces kunt u al kiezen voor Nederland, België en Spanje. Wilt u graag naar een ander land verzenden? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. Het is mogelijk dat er extra kosten verbonden zijn aan het versturen naar andere landen dan Nederland, België en Duitsland.

3 Retourneren en herroepingsrecht
3.1 Wat zijn de voorwaarden voor retourneren van de bestelling?

Alle hygiënische producten en producten welke op maat worden gemaakt kunnen niet retour. U zou het zelf ook niet prettig vinden als uw kussen en/of matras al bij diverse andere klanten is geweest. 
Hoe het retour sturen precies in zijn werk gaat kunt u hier vinden. 

3.2 Wat als de matras die ik bestelt heb niet past?

Voor de matrassen op maat hebben wij een pasgarantie. 99% van onze matrassen past meteen. Valt u toch binnen die 1%? Dan wisselen wij ten spoedigste en kosteloos uw matras om voor eentje die wel past.

Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij gaan dan snel voor u aan de slag.  

3.3 Kan ik mijn bestelling retour doen?

U kunt uw bestelling retour doen. Er zijn echter uitzonderingen: 
Alle hygiënische producten en producten welke op maat worden gemaakt kunnen niet retour. U zou het zelf ook niet prettig vinden als uw kussen en/of matras al bij diverse andere klanten is geweest. 

Voor de matrassen op maat hebben wij een pasgarantie. 99% van onze matrassen past meteen. Valt u toch binnen die 1%? Dan wisselen wij ten spoedigste en kosteloos uw matras om voor eentje die wel past.

Neem contact op
* Verplichte velden